Fiyatlar:

http://freepdfhosting.com/c5c6f06da1.pdf

Ali Riza Kuranel
Show Akvaryum
Kırım Caddesi (eski 10. Cadde)
78-B Blok No: 28
Emek – 06490 Ankara
Turkey
T: 0090-312-212 01 59
M: 0090-532-271 60 26

email: arkuranel@hotmail.com